JEUGD, SSRI EN SUICIDE

De afgelopen jaren zijn er wisselende berichten gepubliceerd over de mogelijke associatie tussen antidepressiva (mn SSRI’s) en toename van suïcidale gedachten en gedrag. Tussen 2003 en 2005 nam de discussie toe rond de prescriptie van SSRI’s aan kinderen en adolescenten. Dit resulteerde in een officiële waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA) in 2004, terughoudend te zijn met het voorschrijven van SSRI’s aan de jeugd omdat deze het risico op suïcide zouden verhogen. Onderzoekers van de University of Illinois, Chicago hebben gegevens van kinderen en adolescenten tot 19 jaar in de periode 2003-2005 in kaart gebracht. Het gaat om zowel Nederlandse als Amerikaanse jeugd. Na de waarschuwing van de FDA daalde zowel in Nederland als in de USA het aantal SSRI-prescripties met 22%. In die periode is het aantal suïcides in Nederland gestegen met 49% en in de USA met 14%. Deze trend is nog geen bewijs dat het aantal suïcides toenam ten gevolge van het verminderd SSRI gebruik. Maar de onderzoekers hebben gezocht naar andere factoren die veranderd zijn tussen 2003 en 2005 (een algemene toename van het aantal suïcides bijvoorbeeld), maar kunnen nu geen andere verklaring voor deze schrikbarende stijging vinden dan de afname van het aantal voorgeschreven SSRI’s (Am J Psych ’07;164:1356-63). Nader gedetailleerd onderzoek loopt in diverse landen - wordt vervolgd.
Bij sommige patiënten die starten met een antidepressivum, treedt in de eerste weken van behandeling een gevoel van onrust (hyperactiviteit, gejaagdheid, nervositeit etc) op. Dit gevoel van onrust zou reeds bestaande suïcidaliteit kunnen verergeren, of bij een depressieve patiënt suïcidale gedachten kunnen opwekken. Bij kinderen en jeugdigen is de kans op het ontstaan van onrust groter dan bij volwassenen. Uiteraard zijn adequate diagnose- en indicatiestelling, plus zorgvuldige begeleiding gedurende met name de eerste weken belangrijk. Het niet voorschrijven van antidepressiva aan jongeren met een (matig) ernstige depressie vanwege de angst op suïcidaliteit, is onvoldoende gefundeerd. De huidige onderzoeksresultaten lijken erop te wijzen dat SSR’s vele malen vaker suïcide en suïcidaliteit voorkómen dan veroorzaken.


12 Sept '07

Geen opmerkingen: