Kort over TMS

Met transcraniële magnetische stimulatie (TMS) werkt Confabula zelf niet. Geen ervaring mee en geen verstand van. Het wordt in NL wel toegepast en de resultaten die erover gemeld worden zijn wisselend. Confabula houdt zich over neurostimulatie geupdated via Dr Shock. Hij schrijft er regelmatig over.

.
Bij TMS worden er elektrische potentalen opgewekt in de hersenschors. Het oppervlak van het brein dus. dat is al een verschil met Elektroconvulsieve therapie (ECT), wat dieper stimuleert. TMS wordt uitgevoerd met een magnetische spoel, middels elektromagnetische inductie. TMS behandeling geschiedt gedurende de behandeling dagelijks. Het is een minimaal belastende behandeling: de patiënt hoeft niet onder narcose en er zijn geen cognitieve bijwerkingen van beschreven - wat bij ECT wel het geval is. Patiënten hebben soms last van de huid, zenuwen en spieren op het hoofd die door de stimulatie ook geprikkeld zijn. Daarnaast gaat de magneetinductie gepaard met een hard geluid, wat nog na kan suizen in de oren na de behandeling. ECT heeft zijn plaats bij de behandling van depressies bewezen. Voor TMS wordt dit nog nader uitgediept.
.
Want de vraag is - werkt het? Het wordt onder andere toegepast
bij mensen die stemmen horen, en ook bij depressies. Hierover wisselen de berichten, het lijkt af te hangen van de ernst van de depressie.
.
Nu zijn er 2 recente onderzoeken gepubliceerd. In het ene gerandomiseerde, dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde onderzoek werden 190 patiënten met een depressie die niet reageerden op antidepressiva geïncludeerd. Er werd oa gekeken naar de mate van therapie-resistentie. Ze kregen ofwel gedurende 3 weken dagelijks een ‘placebo TMS-behandeling’, ofwel een echte TMS behandeling. Bij de patiënten die gedurende die 3 weken opknapten, werd de behandeling nog 3 weken gecontinueerd. 92 patiënten kregen de echte TMS. De magnetische prikkeling werd toegepast op de linker prefrontale cortex gedurende 37,5 minuten. Bij de placebo TMS werd dezelfde apparatuur gebruikt, maar zonder magnetisch veld. In de placebogroep ging de depressie bij 5% in remissie. In de TMS groep bij 14%. Patiënten die ‘matig therapieresistent’ waren gebleken, hadden meer baat dan de mensen die nauwelijks hadden gereageerd op eerdere behandeling (
Arch Gen Psych ‘10;67:507-16).
.
Tweede is een artikel in het Journal of Clinical Psychiatry .
Hierover schreef Dr Shock deze week (je kunt hier ook een video over TMS bekijken). Dit is ook een dubbel-blind onderzoek bij 325 patiënten die ““moderately treatment resistant” waren.
.
Dr Shock is er helder over: hij vindt het een gedegen onderzoek, maar is “not very impressed” over de resultaten. Hij wijst ons allereerst op het gegeven dat de term “moderately treatment resistant” ambivalent is. Diverse behandelopties die wij gebruiken, variërend van bloedspiegel bepaling bij een tricyclisch antidepressivum tot lithium toevoegen of ECT behandeling, is vaak nog niet toegepast. Dat geldt dus ook voor de patienten in het onderzoek hierboven uit de Archives. Ook blijkt dat voor een significant verschil er 6 patiënten uit de analyse zijn verwijderd. Vervolgens is de vraag of het ‘significante verschil’ van 3 punten in verbetering tussen de TMS en de placebogroep wel klinisch relevant is. Ook verbetering op de Hamilton Depressieschaal van 15,5%, welke bij verlenging vd behandeling opliep naar 22.6% vindt hij onvoldoende indrukwekkend.
.
Ook uit dit onderzoek komt naar voren dat de patiënten die ‘matig therapieresistent’ waren (die bijvoorbeeld nog maar 1 behandeling met een antidepressivum hadden gehad), beter reageerden dan degenen die geen effect op 2-4 medicatie switches gehad hadden.
.
Nader onderzoek blijft dan ook van nut. Twee aspecten lijken daarin nog nader uit diepbaar: welke patiënten categorie reageert goed op TMS? En hoe en waar kan je het beste stimuleren? Mogelijk kan positiebepaling middels MRI scans hier meerwaarde bij bieden.
.
Voorlopig nog geen duidelijke eindconclusie dus. We wachten vervolgonderzoek af - Confabula houdt Dr Shock’s neurostimulatie-expertise in het vizier, je hoort nader.
.
.
Mei '10

Geen opmerkingen: